Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü - Halı Kilim Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı,  2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.  Bölümün öğretim dili Türkçe’dir. Progamı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.

Mezunların İstihdam Olanakları

Bu bölümün mezunları her şeyden önce sanatçı olarak kendi atölyelerini açabilirler; özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı yapabilirler; kütüphane, müze ve ilgili bakanlıklarda araştırmacı olarak, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler; resmi ve özel atölyelerde restöratör ve konservatörlük yapabildikleri gibi ekspertiz konularında da görev alabilirler; modaevlerinde, konfeksiyon atölyelerinde, ev tekstili fabrikalarında, halı fabrikalarında, el dokuması halı üreten işletmelerde tasarımcı olarak çalışabilirler. Ayrıca güzel sanatlarla ilgili üniversitelerde, eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilirler, özel ve kamu kurumlarında desinatör, tasarımcı olarak çalışabilirler, okullarda dekoratif sanatlar ve görsel sanatlar derslerine öğretmen olarak atanabilirler. 

Özellikle son yıllarda sürdürülebilir üretim politikaları, gelişmiş toplumların organik ürünlere olan ilgisi, el halıcılığına ayrı bir değer kazandırmıştır. El halısı üretim süreci; üretimi yapılacak dokumanın desen tasarımı, dokuma tekniği, malzeme seçimi ve model dokumasının yapıldığı ürün geliştirme (ÜR-GE)- modelleme süreci, üretimin yapıldığı atölye süreci ve üretilen ürünlerin denetlemesinin, bakım, onarım ve sunum işlemlerinin yapıldığı apreleme süreci olmak üzere üç bölümden oluşur. Öğrencilerimiz bu süreçlerin tamamına hakim olacak bir donanımla mezun olurlar. Halıcılık sektöründe kolaylıkla istihdam edilebilirler.   

Makine halısı, Tekstil ve hazır giyim sanayii, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır ve sanayileşme sürecinin ilk başladığı sektörlerden birisidir. Mezunlarımızın iplik, dokuma - örme ve ham tekstil yüzeyi, makine halısı üretim süreçlerinde dokuma tasarımcısı olarak sektörde istihdam edilmeleri mümkündür.

Bölümün amacı ve kapsamı

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü genel anlamda; ulusal kültür ve sanat mirasını korumak üzere politikalar geliştirmek ve stratejiler önermek, ulusal ve yerel sanatların gelişmesine katkı sağlamak, çeşitli el sanatı dallarına yönelik envanterler oluşturmak, bulgular üretmek ve inovasyonlar gerçekleştirmek, küreselleşme ve kitle iletişim araçlarının yoğun baskısı ile diğer kültürlerin istilasına maruz kalan Türk kültürünü yeni kuşaklara aktarmak, kültürel değerlere, Türk sanatına sahip çıkmaya teşvik etmek amacını taşır.

Halı-Kilim ve Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı; yüzyıllardan beri farklı bölge ve kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiş mekikli (kumaş) ve kirkitli (halı, kilim vb) dokumaların yapım tekniklerini, renk kullanım bilgilerini, desen hazırlama tekniklerini, motif çizme, kompozisyon oluşturma yöntemlerini, dokuma tasarlama, motiflerin ikonografik özelliklerini, tarihsel süreçlerini, bakım-onarım yöntemlerini bilen tasarımcı ve sanatçılar yetiştirme amacını taşır. Bu amaç doğrultusunda diğer sanat dalları ile işbirliği içerisinde temel beceriler öğrencilere kazandırılırken geleneksel sanatlar kapsamının ortaya konması, Bölümün temel uğraşısıdır. Ayrıca mezunlarına başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayacak bilgi ve yeteneklerin kazandırılması Bölümün hedeflerinden bir diğeridir. Bu Anasanat dalı yetiştirdiği öğrencilerine malzeme, desen, renk ve teknik bilgileri kuramsal öğretimle birlikte, uygulamalı çalışmalar yaptırarak, gerekli bilgiyi yeterli düzeyde kazanmalarına yardımcı olacak eğitim programlarını sunmaktadır. Bölümün ülkemizde giderek artan oranda ihtiyaç duyulan dokuma tasarımı alanında uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlaması bir avantajdır. Bölümün, ahilik kültürü ile yoğrulmuş el sanatları geleneğine sahip olan Kırşehir’de bulunan ve akademik - fiziki alt yapı bakımından kendisini devamlı yenileyen Ahi Evran Üniversitesi’nde açılmış olması farklı bir avantajdır.

Bölümün akademik anlamda yeri sanat, estetik ve bilgi bağlamında Türk el sanatlarını gelenekten geleceğe taşıması noktasında dikkat çekmektedir. Geleneksel sanatları gelecek kuşaklara, usta-çırak ilişkisinden öte, bilimsel yöntemlerle, metodolojik bir yaklaşımla öğretmek, hem sanatı sevdirmek hem de kültürel değerlerin yaşatılmasını sağlamak Bölümün en önemli yönüdür. Program, plastik sanatlara karşı özerkliğini kanıtlama süreci içerisindeki geleneksel sanatlar disiplininin, bu eğilimine katkıda bulunacak şekilde kurgulanmıştır. Bu paralelde hazırlanan Bölümün ders içerikleri ve konuları öğrencilerin plastik sanatlar ile geleneksel sanatlar arasındaki farkı anlamalarını ve eğitilecekleri sanat dalında yetkin kişiler olmalarını sağlayacaktır. Bölüm akademik açından geleneksel sanatlar disiplinine diğer sanat dalları ile işbirliğini ihmal etmeden hizmet edecek noktadadır. Bunu yaparken yaratıcılığın yanı sıra teknolojiyi kullanmanın gerekli olması farkındalığı ile kurgulanan dersler, bilgisayar programlarıyla destekli tasarıma ağırlık verecek şekilde işlenmektedir.

Teknoloji günümüz yaşam biçimleri içerisinde kültürden sanata kadar tüm değer yapılarında etkili bir araçtır.Teknolojinin geleneksel sanatları olumsuz etkilediği savına karşı, alanda yeterli teknoloji kullanımı eğitimi verilerek, geleneksel sanat dallarının hiç olmadığı kadar güncel bir duruma gelmesi sağlanmış olacaktır. Diğer yandan ulusların kültürleri geleneksel sanatlar ile zenginleşmektedir. Gelişen teknoloji ulusların eskisinden daha kolay ve yoğun iletişim içerisinde olmalarını dolayısıyla kültür ve sanat değerlerini daha kolay paylaşmalarını sağlamaktadır. İşte bu noktada sanatının inceliklerine hakim, konusunda uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bölüm, günümüz Türkiye’sinin kendisinden beklediklerini yerine getirme sorumluluğunun bilinci içerisindedir.

Bölümde hali hazırda tam zamanlı 3 öğretim üyesinin (2 Prof., 1 Yard. Doç.)  bulunması programın güçlü yönü olarak ele alınabilir. Yapılacak projeleri teşvik etmesi ve yol göstermesi açısından üniversite yönetiminin el sanatlarını destekleyici bir anlayışa sahip olması, sanata, sanatçıya değer vermesi programın gelişmesini sağlayacak en önemli güçlü yönüdür. İhtiyaç duyulan bina ve ekipman açısından üniversitenin mevcut kaynakları yeterli görülmektedir. Gelişmekte olan yeni bir üniversitenin dinamizmi ve çalışma azmi bölümün başarılı olmasında en önemli etken olacaktır.

Bölümün güçlü yönlerinden bir diğeri, üniversitenin bulunduğu Kırşehir’in, Ahi Evran tarafından Ahilik teşkilatının kurulduğu yer olmasıdır. Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı Türkler’inin ortaya koyduğu, Ahi Evran-ı Veli’nin öncülüğünü yaptığı, Kırşehir den dünyaya yayılan sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal boyutları olan bir milli kültür hareketidir. Devrin meslekleri olan el sanatlarının sektörleşmesini sağlayan ahilik teşkilatı günümüze kadar gelen dokumacılık sanatının gelişimine de önemli katkılar sağlamıştır. Kökleri çok eskilere dayanan dokumacılık sanatının günümüzde lisans düzeyinde eğitiminin veriliyor olması oldukça önemlidir.

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2015-11-13 08:06:48
Guncelleme Tarihi: 2018-08-16 18:42:13