Risk Yönetimi Birim Ekibinin Görev ve Sorumlulukları

Birim Risk Yetkilisi başkanlığındaki birim Risk Birim Ekibinin;

a) Risk tespit ve seviye belirleme formunu (ek-1), risk belirleme kriterleri formundaki (ek-4) niteliklere göre düzenlemekle,

b) Birim risk yönetim eylem planını (ek-2) hazırlamak ve her yıl 30 Kasım tarihine kadar risk yetkilisinin onayını alarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermekle,

c) Birimin karşı karşıya olduğu risklerin etkili bir şekilde yönetilip yönetilmediğini takip etmekle,

ç) Risklerin önlenebilmesi veya gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan olumsuz sonuçların bertarafı için maliyet analizlerini yapmakla,

d) Birim risk yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamakla,

e) Birim risk sorumlusu gerekli hallerde ekibi toplantıya çağırmakla, yükümlüdür.

Fakültemizin Birim Risk Yetkilisi olarak, Dekan Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Hande Kılıçaslan görevlendirildi.

Birim Risk Yetkilisinin Görevleri

a) Birim Risk Yönetim Sorumlusu ve Birim Risk Yönetim Kurulu Üyelerini görevlendirmek, sorumlunun ve ekip üyelerinin isim ve iletişim bilgilerinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmesini sağlamakla,

b) Birimin gaye, hedef, faaliyet ve projelerini etkileyebilecek risklere yönelik birim risk yönetim planının hazırlanmasını sağlamakla,

c) Birim Risk Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, birim risk yönetim eylem planına (ek-2) onay vermekle,

ç) Hazırlanan Üniversite risk yönetim eylem planı ile birim risk yönetim eylem planı uyarınca çalışanların üzerine düşen görevler konusunda bilgilendirilmelerini sağlamakla,

d) Risk yönetim eylem planlarının uygulanmasını ve kontrolünü sağlamakla,

e) Gerekli olduğu durumlarda birim Risk Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantılara başkanlık etmekle,

f) Birimin karşılaşabileceği riskler ile ilgili gerek gördüğü her türlü eylem kararını almak ve uygulamakla, yükümlüdür.

 Görev ve yetkiler Üniversitemizin RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ' ne (YÖ-059) göre belirlenmektedir.

 Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, gülümseyen insanlar